SURELERİN SIR VE FAZİLETLERİ
Anasayfa | Kuran Dinle | Türkçe Meal (sayfa 8)

Türkçe Meal

Tebbet Suresi’nin Türkçe Sesli Meali Dinle

Devamını Oku »

İhlas Suresinin Türkçe Sesli Meali

Devamını Oku »

Nas Suresi Türkçe Sesli Meal

Devamını Oku »

Felak Suresi Türkçe Sesli Meali

Devamını Oku »

Nisa Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Bazı bölümlerinde kadın haklarından da bahsedildiği için bu sure kadın manasında Nisa adını almıştır. Medine döneminde Ahzab suresinden sonra nazil olmuştur. 176 ayettir. Kuran-ı Kerim’in 4. suresidir. İniş (nüzul) sırasına göre ise 98. suredir. Bu sure, Kuran-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Yedi uzun surenin diğer altısı Bakara, Âl-i İmran, Mâide, En’am, A’raf, Yunus (veya Kehf) sureleridir. Hz. Ayşe (r.anh)’den nakledildiğine göre Peygamberimiz H.z Muhammed (s.a.v.), aralarında Nisa suresinin de bulunduğu yedi uzun sure hakkında şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ın yedi uzun suresini, kim öğrenip bellerse, o kişi âlim sayılır”.(Kynk.-1) Nisa Suresinin İçerdiği Konular Yetim ve kadın hakları, Miras hükümleri, Evlilik hukuku, İbadet hükümleri, Uyulması gereken toplumsal kurallar, Yahudilerin ve Hıristiyanların yanlış inançları, Yahudilerin ve münafıkların gerçek yüzleri, Allah’a ve resulüne itaatin zorunluluğu, Cihadın önemi, İman edip sâlih amel (iyi işler) işleminin lüzumu. Nisa Suresindeki Mesajlar Allah’tan korkulmalı ve akrabalık bağları koparılmamalıdır. Yetim malı yemekten kesinlikle sakınılmalıdır. Dörde kadar evlilik yapılabilir. Ancak adalet prensibi itibarıyla esas olan tek eşliliktir. Miras, adaletli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Zinadan kesinlikle uzak durulmalı; zina eden kadın ve erkek cezalandırılmalıdır. Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Ancak bilerek günahta ısrar edenlerin tövbelerini kabul etmez. Kadınlara karşı iyi davranılmalıdır. Başkalarının malına, canına ve namusuna zarar vermekten kaçınılmalıdır. Kıskançlık yapılmamalıdır. Ana-babaya ve diğer insanlara iyi davranılmalıdır. Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı işler yapanların ecrini Allah mutlaka verir. Ayetlerini inkâr edenleri ise cezalandırır. Emanetler ehline verilmeli ve insanlar arasında adaletle hükmedilmelidir. Düşmana karşı hazırlıklı olup gerekli tedbirler alınmalıdır. Allah yolunda mücadele etmekten çekinilmemelidir. Şahitlik görevinden kaçınılmamalı ancak yalan yere şahitlik yapılmamalıdır. Allah, insanların bütün işlerini bilir. Bütün peygamberlerin hak olduğuna inanılmalıdır. Allah katında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kim bir kötülük işlerse karşılığını görür. Dipnotlar Kynk.-1: Müsned. VI, 73, 82.

Devamını Oku »

Al-İ İmran Suresi Türkçe Meali ve Hakkında Bilgi

Kur’an-ı Kerim’in yedi uzun suresinden (es-seb’u’t-tıval) birisidir. Adını 33. ayetinde geçen ve “İmran ailesi” anlamına gelen lafızdan almaktadır. Âl-i İmrân (İmran ailesi), Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu ailenin adıdır. Bu sureye “Eman” (güven), “Kenz” (hazine), “Ma’niyye” (faydalı), “Mücadele“, “İstiğfar” ve “Tayyibe” (temiz, iyi, güzel) suresi de denir. Bakara suresi ile beraber her ikisinede Peygamberimiz Hz. Muhammed (Salallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından “Zehravan” (iki gül; parlak, nurlu iki sure) adı da verilmiştir.(Kynk-1) Hz. Peygamber, Bakara ve Âl-i İmrân surelerini iyi bilip de gereğiyle amel edenlere, bu surelerin kıyamette şefaatçi olacağını belirtmiştir. (Kynk-2) 200 ayetten oluşan sure Medine’de, Enfâl suresinden sonra nazil olmuştur. Kuran daki mevcut sırası 3 (üç) ancak iniş (nuzul) sırası itibariyle 94. suredir. Suredeki Temel Konular Allah’u Teala’nın sıfatları, Kuranın özellikleri, Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in kıssalarından kesitler, Ehl-i kitabın durumu; kendi kitaplarına, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan olumsuz tutumları, Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin Uhud Savaşındaki tutum ve davranışları, Müslümanların Ehl-i kitaba karşı tutumları, Peygamberlik; Allah’ın bütün elçilerinin hak olduğu ve bunlara imanın gerekliliği, Allah rızası için her türlü sıkıntıya katlanmanın gereği ve önemi; sabretmenin Müslümanlara kazandıracağı hususlar. Surenin Temel Mesajları Yaratıp yöneten, her şeyi bilen sadece tek ilah olan Allah’tır. Allah’u Teala Kuranı, Tevrat ve İncili tasdik edici olarak indirmiştir. Allah’u Teala, dünyada kafirlere karşı müminleri destekleyecektir. İnkârcıların tutundukları şeyler onlara ahirette yarar sağlamayacaktır. Dünya hayatı geçicidir; inananlar, cazibesi hoş görünse de, dünyaya aldanmamalıdırlar. Allah’u Teala katında din İslam’dır. Allah’ın ayetlerini inkar eden, elçilerine düşmanlıkta bulunan ve onun kitabından yüz çevirenlerin bütün işleri boşa gider. Her şeyin hakimi Allah’tır. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. O her şeye kadirdir, gizli açık her şeyi bilir. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmemeli, ilişkilerinde dikkatli ve akıllı olmalıdırlar. Ahirette herkes, iyi kötü bütün yaptıklarını bulacaktır. Allah’ı seven, ona ve Elçisine itaat etmelidir. Ehl-i Kitab’ın Hz. Meryem, ...

Devamını Oku »

Fatiha Suresi Sesli Türkçe Meal

Surenin Faziletleri hakkında hadisi şerifleri okumak için lütfen tıklayın. Fatiha Suresi Mekkede Nazil olmuş ve 7 ayettir. İsimleri Kur’an-ı kerime onunla başlandığı için Fatihat-ül-kitab denmiştir. Fatiha suresi veya yalnız olarak El-Fatiha yahut Fatiha da denir. Başka isimleri de vardır. Kur’an-ı kerimin aslı olduğu için Ümmü-ül-Kur’an; Kur’an-ı kerimdeki bütün manaları içerisinde bulundurduğu için El-Esas; Bu kadar derin ve geniş manaları taşıdığı için Suret-ül-Kenz, Suret-ül-Vafiye, Suret-ül-Kafiye; İçerisinde hamd, şükür ve dua bulunduğu için, Suret-ül-Hamd, Suret-üş-Şükr, Suret-üd-Dua da denir. Halk arasında daha çok El-ham diye yanlış ve eksik telaffuzla söylenir. Yine namazın her rek’atinde okunduğu için Suret-üs-Salat, Şifa olduğu için Suret-üş-Şafiye, Suret-uş-Şifa, Yedi ayet-i kerime olduğu için de Es-Seb-ül-Mesani denilmiştir.

Devamını Oku »

Bakara Suresi Meali

Bakara Suresi Hakkında Bilgiler Bakara sûresi, Kur’ân-ı Kerim’in, ayrıntılı bir özeti durumunda olup, 286 âyetten oluşmaktadır. Medine döneminde hicretten hemen sonra inmeye başlamış ve yaklaşık on (10) yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Bakara ismi 67-71 âyetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır. Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşmaktadır. Mukaddime: Kur’ân’ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir. Birinci maksat: Bütün insanları İslâm’a dâvet eder. İkinci maksat: Özellikle Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur’ânı tasdik etmeye çağırır. Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını ayrıntılı olarak bildirir. Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir. Netice: Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini açıklar. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bakara suresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir. Onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır. Tembeller bunu devamlı okumaya güç yetiremezler. Onun okuyana sihirbazların sihri tesir etmez.”

Devamını Oku »